Algemene Voorwaarden

Definities

 • NOAX: ontwikkelbureau voor websites, webapplicaties en software, dtp en grafisch ontwerp en advies met IT gerelateerde diensten met maatschappelijke zetel te: Kleiputstraat 5, 9800 Gramme met BTW/ondernemingsnummer: BE0440562815.
 • Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie NOAX een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasbaarheid

 • Door ondertekening van een offerte met NOAX verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met NOAX.

Offertes

 • Alle offertes en prijsopgaven door NOAX zijn geheel vrijblijvend.
 • Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door NOAX zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of aan de offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van NOAX, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.
 • NOAX is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de 14 dagen wordt bevestigd.

Aanvang van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door NOAX en zodra de afgesproken vooruitbetaling ontvangen is.
 • Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

Uitvoering van de overeenkomst

 • NOAX zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NOAX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan NOAX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NOAX zijn verstrekt, heeft NOAX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • NOAX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NOAX is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever aanvaardt het product in de staat dat het is bij oplevering. NOAX is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in het product. De opdrachtgever wordt verondersteld het product uitvoerig getest te hebben.

Levering en termijn

 • Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website of software wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 • Indien aanpassingen aan een website en/of ander ontwerp moeten gebeuren dient men het benodigd materiaal aan te leveren binnen de 7 werkdagen, indien dit niet het geval zou zijn, wordt deze aanpassing niet uitgevoerd tenzij een meerprijs wordt betaald opgelegd door NOAX in een bijkomende offerte. Als gevolg van het te laat aanleveren schuift de levertijd evenredig op met het aantal werkdagen die de klant wacht vooraleer het benodigd materiaal aan te leveren.
 • Tussentijdse resultaten en/of voorbeelden worden door NOAX op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van NOAX, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de NOAX de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 • Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontheft de klant/opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van de geleden schade, met uitsluiting van enige vergoeding.

Copyright

 • Al het door NOAX vervaardigd materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van NOAX niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 • Het eigendom van de door NOAX verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van NOAX, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan NOAX hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is NOAX gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • NOAX behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Voor zover NOAX bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan NOAX op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met NOAX of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NOAX.
 • NOAX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 • Iedere aansprakelijkheid van NOAX voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Betwisting

 • De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering de gelegenheid duNOAXijk omschreven gebreken te melden aan NOAX. Indien de betwisting gegrond is zal NOAX deze gebreken verhelpen. Wanneer aan NOAX binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Prijzen

 • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor NOAX naar evenredigheid zal moeten worden vergoed.

Betaling

 • Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en NOAX en is de opdrachtgever verplicht om het werk van NOAX volgens afspraak te honoreren.
 • Na afronding van de opdracht zal NOAX een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met eventuele voldane vooruitbetalingen. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door NOAX een aanmaning tot betaling verstuurd.
 • Wanneer de opdrachtgever binnen de 14 dagen na aanmaning tot betaling nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Overige

 • NOAX zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan NOAX.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. NOAX zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • NOAX is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Vraag? Let's Chat
Helpdesk
Hulp nodig? Chat met ons op Whatsapp